Arzúa o destino verde de Galicia

Centro de Información á Muller

Os Concellos de nosa Comarca, ó ser unha zona rural, necesitan de moita información tanto para as mulleres como para os homes; esta oficina é un Servicio máis ó que as mulleres poden acudir coa súa problemática e preocupacións para que alguén as escoite e poidan informalas. Polo tanto, Arzúa como cabeceira de Comarca, necesita deste Centro para tódalas mulleres da zona.

Dende este Centro infórmase dos dereitos a tódalas mulleres da Comarca e Concellos colindantes, pero ademais se traballa coas Asociacións de mulleres. Ofrécese conferencias, actividades culturales, obradoiros, etc., e así, conséguese chegar a cada muller que logo serán usuarias do Centro de Información á Muller (C.I.M.).

Este Centro crease có fin de informar, orientar e asesorar as mulleres da comarca de forma gratuíta, sobre calquer cuestión que lles suscite dudas ou curiosidades, en definitiva, facilitarlles as mulleres a información e o asesoramento rápido, individualizado e gratuito, sobre aspectos xurídicos, sociais e psicoloxicos, que lles permitan o exercicio e desenrolo dos seus dereitos.

Para chegar a cumprir nosos obxetivos traballamos en duas vertentes, que son:

.- ASESORAMENTO XURÍDICO: onde se lles asesora de todas aquelas cuestións legais que lles afectan, contribuindo con elo a garantizala defensa efectiva e a tutela dos seus dereitos, xa que as mulleres para exercer os seus dereitos necesitan, en primeiro lugar, coñecelo.

.- ASESORAMENTO PSICOLÓXICO: onde se lles asesora das cuestións de saúde que lles afecta; como as desordes alimenticias, a educación afectivo sexual, a depresión ou ansiedade, a sobrecarga da dobre xornada, a autoestima, etc.

CITA PREVIA
As CITAS do asesoramento Xurídico e do asesoramento psicolóxico, serán CONCERTADAS PREVIAMENTE

As características principias do Centro de Información á Muller son:

“DE BALDE, ANONIMATO E CONFIDENCIALIDADE”

 

ObxectivosMedios Materiais e HumanosOtras actividades
Como obxetivo principal pretendese evitar a discriminación por razón de sexo, xa sexa na sua expresión mais tosca onde o sexo é obxeto de consideración directa, ben sexa na sua vertiente máis sútil e común, a que ten lugar baixo a apariencia de tratamento formalmente non discriminatorios, pero que encubre consecuencias perxudiciais para un grupo social determinado: o feminino.

Poboación a quen vai dirixido e ámbito xeográfico.-

TERRITORIAL
Este servicio prestase en Arzúa, cabeceira de comarca, e extende o seu ámbito de actuación os municipios limítrofes: Boimorto, O Pino e Touro. Ainda que tamen se informa, asesora e orienta a calquer muller que veña da poboación distinta.
A práctica puxo en evidencia a boa coordinación existente entre os Servicios que, a disposición da comunidade ten todos estos Concellos. Os Servicios Sociais de Base e as Administracións Locais estan dando unha resposta moi positiva e elo reflexase na gran demanda que se está producindo do Servicio nos citados municipios.

PERSOAL SUXEITOS PASIVOS
As persoas obxetivamente destinatarias deste servicio son as mulleres, por unha razón obvia, e é sua inclusión no Centro de Información á Muller. Esto non quere decir que sexan as únicas a quen vai enfocado. A problemática que suscita o principio de igualdade de oportunidades é unha cuestión de xénero, non só de muller, tamen os homes poden ser víctimas dalgunha discriminación por razón de sexo e polo tanto poden ser usuarios do servicio.

É moi importante que este avance se produza, o home, o xénero masculino é o outro 50% parte desta problemática e polo tanto non o podemos deixar fora da mesma. Todo elo sin perder de vista que un dos obxetivos xerais do Centro de Información á Muller e do Servicio Galego de Igualdade, é a de promover e desenrolar as políticas de igualdade có fin de lograr o avance real da muller en todalas esferas da vida social, e por elo o principal punto de referencia do Servicio son as mulleres, destinándose as suas actuacións e programacións de forma preferente, que non excluintes, a este obxetivo.

O Centro de Información á Muller (C.I.M.) sitúase no edificio da casa do concello e esta dotada do seguinte material: Espacio de consulta; Sala de dirección; Mobiliario; Material funxible; Material de difusión; Ordenador con Impresora; etc, tendo tamén disponibilidade de aulas para as nosas actividades.

Contando tamén, con outro material do Concello como son os Boletíns Oficiais (D.O.G., B.O.P., B.O.E.).

O CIM está formado por un equipo interdisciplinar, experto nesta índole de intervencións:

– Directora 40 horas semanais

– Avogada 8 horas semanais

– Psicóloga 15 horas semanais

Destacar tamén que, a metodoloxía utilizada para levar a cabo as accións do C.I.M., son:

• Conectar con centros que sexan de interese para favorece-los labores do servicio.

• Incentiva-la participación das persoas nas actividades a realizar pola oficina.

• Conseguir organización para que as mulleres cheguen a adaptarse ó horario da Oficina e ás actividades programadas pola responsable.

• Favorece-la relación entre as asociacións da comarca, fomentando a colaboración entre elas.

Esta estará sempre supeditada á orientación procedente da Concellería de Benestar Social e Igualdade e suxestións propias da Consellería competente na materia.

O centro non só oferta os servicios dunha abogada e unha psicóloga senón que imparte cursos, talleres, conferencias, etc. como poden ser:

– Obradoiro con inquedanzas para as mulleres, como poden ser de manualidades, xardiñeria, cociña, saúde, etc.
– Charla-coloquios sobre distintos temas.
– Curso diversos con temáticas moi amplias, como por exemplo boas prácticas, novas tecnoloxias, educacionales, etc.
– Obras Teatrales
– Proxecciones de películas.
– Conferencias.
– Contacontos da Igualdade .

Unha actividade a destacar é o programa semanal en RADIO ARZÚA con contidos sociais, xurídicos e psicolóxicos de interese para a muller.

Co fin de mellorar todolos servicios enfocados a muller, dende este Centro de Información promoveuse a idea da elaboración dun “PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES MUNICIPAL”; o cal nos permita facer un análisis profundo da situación actual e real da muller arzúan detectando a súas necesidades máis básicas e primordiais e así poder poñer en marcha accións encaminadas a mellorar e resolver toda a problemática que rodea a muller.

O Primeiro Plan de Igualdade de Oportunidades do Municipio de Arzúa, foi aprobado no Pleno do día 28 de decembro de 2004 e a duración é de dous anos (2005-2006).
Actualmente atópase en vigor o Segundo Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal de Arzúa cuia duración é dende o ano 2008 o ano 2011.

Novas:

OBRADOIROS CIM

Desde o CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES de Arzúa programáronse para o mes de SETEMBRO estes cursos e charlas para todas aquelas persoas que estean interesadas: – OBRADOIROS DE AUTOESTIMA E EMPODERAMENTO (xoves, 12 e 19 de setembro, de 16:30 h a 19:30 h) Se te ves nun pozo, ou se estás a pasar unha …

Obradoiro de cociña en Pantiñobre

Terá lugar no local social de Pantiñobre o 8 de Abril de 18:00 a 20:00. É necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas.A inscripción comeza o día 30 de Marzo chamando o CIM ou pasando polas súas dependencias en horario de atención o público.

Charla sobre os «Mitos na menopausea»

Terá lugar no local social de Oíns. E necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas. A inscrión comeza o 9 de Marzo chamando o CIM ou pasando polas súas dependencias en horario de atención o público. O día 26 de Marzo as  19:30, no local social da parroquia de Burres terá  lugar unha …

Obradoiro de cociña en Oins

Terá lugar no local social de Oíns o 16 de Marzo de 18:00 a 20.00. E necesario inscribirse previamente xa que as prazas son limitadas. A inscrión comeza o 9 de Marzo chamando o CIM ou pasando polas súas dependencias en horario de atención o público.

TALLER DE HABILIDADES SOCIAIS

O día 21 de Os días 23 e 24 de abril das 18:30 as 20:30 horas impartirase un taller de habilidades sociais para aprender a xestionar dun xeito mellor os nosos conflictos, terá lugar no multiusos, as prazas son limitadas polo que haberá que apuntarse chamando o CIM.

TALLER DE MOVEMENTO E BENESTAR

O día 21 de marzo das 17:30 as 19:30 horas impartirase un taller de «Movemento, risa e benestar», co obxectivo  de relaxarnos un anaco, rirnos e disfrutar. Terá lugar no Multiusos, as prazas son limitadas polo que haberá que apuntarse previamente chamando o CIM.

TALLER COIDADO DAS PERSOAS MAIORES

O día 2 de  abril das 18:00 as 19:30, impartirase un taller sobre «Coidado das persoas maiores» na  parroquia de Oins, no local sociocultural, a entrada é libre.

TALLER COIDADOS DAS PERSOAS MAIORES

O día 6 de Marzo con motivo do  «Día Internacional da Muller» haberá una charla na Madanela as 16:00 da tarde a entrada é libre. O día 13 de marzo das 16:30 as 18:00 horas impartirase un taller sobre «Coidado das paersoas maiores» na parroquia de Burres, no local sococultural. A entrada é libre.

¿De qué estamos a falar cando falamos de amor?

O día 6 de Marzo con motivo do  «Día Internacional da Muller» haberá una charla na Madanela as 16:00 da tarde a entrada é libre.

OBRADOIRO DE COCIÑA DE NADAL EN ARZUA

O 16 de  Decembro de 17:30 a 19:30, obradoiro de cociña en Arzua. As prazas son limitadas polo que é necesario inscribirse previamente a partir do 2 de Decembro, no CIM. Terá lugar no Multiusos.

III Plan de IgualdadeII Plan de IgualdadeI Plan de Igualdade

Comments are closed.