Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Subministros

Subministro dun tractor

Adxudicacion tractor Formalizacion tractor

Contratación subministro dunha desbrozadora de brazo lateral

A Xunta de Goberno Local con data 5 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 11.4 Os licitadores que recibiron a …

SUBMINISTRO E OBRA NOMEADO «RENOVACION DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE CASTEÑADA, VARIOS LUGARES, INCLUIDO NO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016

Acordada esta contratación en Xunta de Goberno Local de data 26 de xaneiro de 2017. PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS SPMA 2016-Renovación alumeado parroquia A Castañeda, varios lugares (Prego de prescricións)(1).pdf O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende 0 día 26 de abril ao …

Contratación da «Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016»,

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017. PROXECTO TÉCNICO Prego de cláusulas administrativas O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017). ADXUDICACION (publicada pax. web …

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A SINALIZACIÓN DO NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUTRAS PARROQUIAS

prego clausulas administrativas e anexos Anuncio de licitación Anuncio DOGA publicado o día 3 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015) Anuncio BOP publicado con data 4 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B (publicado páx. web data 06/10/2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C  (publicado páx web data 23/10/2015) …

ADXUDICACION DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA ILLA DE CONTEDORES SOTERRADOS

ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN ANUNCIO DE FORMALIZACION CONTRATO Data públicación, 01/08/2012

Subministro de tres fotocopiadoras dixitais en branco e negro, unha fotocopiadora en cor e trece impresoras en branco e negro

anuncio adxudicación  do contrato anuncio de adxudicacion e formalizacion do contrato

Comments are closed.