Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Servizos

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas …

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, achegando a documentación e requisitos esixidos na cláusula 12 Os licitadores que recibiron a invitación …

Contratación de servizos para a produción integral dos espectáculos a celebrar na «43ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa» (Ano 2018)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2017 PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 2017 ANUNCIO DOG Nº 226 DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 Anuncio BOP num 226 de 28 de novembro de 2017 anuncio apertura sobre B (publicado pax. web o día 19 de decembro de 2017) Anuncio apertura sobre C (publicado pax. web o día 4 …

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Plazo de presentación de proposicións: desde el día 22 de septiembre (que es el día seguinte a la fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea) hasta el 31 de octubre. Anuncio BOP nº 191 de data 6 de outubro de 2017 …

Contratación do servizo de conservación e mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS Anuncio BOP Nº 162 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 Anuncio DOGA Nº 168 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017 Anuncio apertura Sobre B (publicado na pax. web o día 10 de novembro de 2017) Anuncio apertura sobre C (publicado na pax. web o día  24 de …

Procedemento aberto para a contratación do servizo de conservación, reparación e mantemento do alumeado público do concello

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS ALUMEADO 2017 PREGO TÉCNICAS ALUMEADO 2017 ANUNCIO BOP Nº 118 DE 23 DE XUÑO DE 2017 Anuncio convocatoria Doga nº 120 de data 26 de xuño de 2017 (publicado pax. web o día 26 de xuño de 2017) Anuncio apertura sobre B (publicado pax. web o día 18 de xullo de 2017) …

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS ANUNCIO BOP Nº 244 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016 ANUNCIO DOG Nº 246 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016 Anuncio apertura sobre B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2017) anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día  27 de abril de 2017) FORMALIZACION (publicado …

PRODUCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS QUE SE VAN CELEBRAR NA 42ª FESTA DO QUEIXO DE ARZUA (ANO 2017)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINITRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS ANUNCIO DOG Nº 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ANUNCIO BOP Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ANUNCIO APERTURA SOBRE B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016) ANUNCIO APERTURA SOBRE C (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/12/2016) Acuerdo clasificacion de ofertas adoptado pola Xunta …

SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA AO CONCELLO

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATACION DUN SEGURO ANUAL A TODO RISCO QUE CUBRA OS DANOS MATERIAIS E GARANTÍAS ADICIONAISDE TODOS OS BENS MOBLES E INMOBLES (CONTINENTE E CONTIDO)

ADXUDICACION FORMALIZACION

Comments are closed.