Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Rematadas

Camiño da Mota a Igrexa, incluida Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Camiño da estrada de Lema a Magulán e outro, incluida no Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018) Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018) adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 05 …

Camiño da estrada de Lugo-Santaigo a Cortobe (Burres) (Plan único de Concellos POS 2017)

Adxudicación (publicada pax.  web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Interior en Xibeirós e outros (Plan único de concellos ) POS 2017

Adxudicacion  (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño na Calzada e outro (Plan único de Concellos «POS +2017»)

Adxudicacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Camiño de León de Arriba a límite Concello de O Pino e outros (incluida Plan único de Concellos «POS 2017»

Adxudicacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas …

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018 QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto …

Comments are closed.