Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Rematadas

Camiño da Mota a Igrexa, incluida Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Camiño da estrada de Lema a Magulán e outro, incluida no Plan de Acción Social (PAS) adicional 1/2015

Adxudicacion Formalizacion

Contratación obra «Camiño Campo da Festa-Rendal de abaixo-Fucarelos e outros»

Anuncio Providencia alcaldia Informe motivado da necesidade Proxecto Prego de cláusulas administrativas particulares Anuncio apertura sobre B) (publicado pax. web o día 14 de setembro de 2018) Anuncio apertura sobre C) (publicado pax. web o día 19 de setembro de 2018) adxudicación (publicado pax. web o día 19 de outubro de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 05 …

Camiño da estrada de Lugo-Santaigo a Cortobe (Burres) (Plan único de Concellos POS 2017)

Adxudicación (publicada pax.  web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño en Dodro (Plan único de Concellos) POS 2017

Adxudicacion (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Interior en Xibeirós e outros (Plan único de concellos ) POS 2017

Adxudicacion  (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicado pax. web o día 6 de agosto de 2018)

Camiño na Calzada e outro (Plan único de Concellos «POS +2017»)

Adxudicacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion  (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Camiño de León de Arriba a límite Concello de O Pino e outros (incluida Plan único de Concellos «POS 2017»

Adxudicacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018) Formalizacion (publicada pax. web o 6 de agosto de 2018)

Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística.

A Xunta de Goberno Local con da 27 de febrero de 2018 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  acompañada da documentación e requisitos esixidos na cláusula 12ª do prego de cláusulas administrativas …

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio Priego de cláusulas administrativas particulares Prego de prescricións técnicas Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018 Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018 QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018) Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto …

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, achegando a documentación e requisitos esixidos na cláusula 12 Os licitadores que recibiron a invitación …

Camiño de Vilasuso a Casteñeda, incluida na segunda fase do Plan (POS) adicional 1/2016

  ADXUDICACION   FORMALIZACION

Camiño de Vilasuso a Pumariño ,incluida no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (plan unico de concellos) POS 2017

ADXUDICACION   Formalización

Subministro dun tractor

Adxudicacion tractor Formalizacion tractor

Contratación de servizos para a produción integral dos espectáculos a celebrar na «43ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa» (Ano 2018)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2017 PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 2017 ANUNCIO DOG Nº 226 DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2017 Anuncio BOP num 226 de 28 de novembro de 2017 anuncio apertura sobre B (publicado pax. web o día 19 de decembro de 2017) Anuncio apertura sobre C (publicado pax. web o día 4 …

Contratacion obra nomeada » Camiño Ventorrillo a Covas (Viñós) e outros», incluida no Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018

A Xunta de Goberno Local con data 19 de setembro de 2017 acordou proceder a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello,  na forma indicada na cláusula 12 do prego que rixe esta contratación. Os licitadores …

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares Pliego de prescripciones técnicas Plazo de presentación de proposicións: desde el día 22 de septiembre (que es el día seguinte a la fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea) hasta el 31 de octubre. Anuncio BOP nº 191 de data 6 de outubro de 2017 …

Contratación do servizo de conservación e mantemento integral de xardíns, zonas verdes e outras zonas públicas municipais

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS Anuncio BOP Nº 162 DE 28 DE AGOSTO DE 2017 Anuncio DOGA Nº 168 DE 5 DE SETEMBRO DE 2017 Anuncio apertura Sobre B (publicado na pax. web o día 10 de novembro de 2017) Anuncio apertura sobre C (publicado na pax. web o día  24 de …

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. Os licitadores que recibiron a …

Contratación subministro dunha desbrozadora de brazo lateral

A Xunta de Goberno Local con data 5 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade. As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 11.4 Os licitadores que recibiron a …

Procedemento aberto para a contratación do servizo de conservación, reparación e mantemento do alumeado público do concello

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS ALUMEADO 2017 PREGO TÉCNICAS ALUMEADO 2017 ANUNCIO BOP Nº 118 DE 23 DE XUÑO DE 2017 Anuncio convocatoria Doga nº 120 de data 26 de xuño de 2017 (publicado pax. web o día 26 de xuño de 2017) Anuncio apertura sobre B (publicado pax. web o día 18 de xullo de 2017) …

SUBMINISTRO E OBRA NOMEADO «RENOVACION DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE CASTEÑADA, VARIOS LUGARES, INCLUIDO NO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016

Acordada esta contratación en Xunta de Goberno Local de data 26 de xaneiro de 2017. PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS SPMA 2016-Renovación alumeado parroquia A Castañeda, varios lugares (Prego de prescricións)(1).pdf O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende 0 día 26 de abril ao …

Camiño de Villantime a Vilasuso, incluida no Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion Formalización

Pavimentación en Salmonte, incluida no Plan Provincial de Cooperación as Obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion Formalizacion

Camiño de Branzá-Follenza-Remesil, incluida Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal POS 2016.

Adxudicacion Formalizacion

Contratación da «Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016»,

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017. PROXECTO TÉCNICO Prego de cláusulas administrativas O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017). ADXUDICACION (publicada pax. web …

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS ANUNCIO BOP Nº 244 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016 ANUNCIO DOG Nº 246 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016 Anuncio apertura sobre B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2017) anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día  27 de abril de 2017) FORMALIZACION (publicado …

PRODUCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS QUE SE VAN CELEBRAR NA 42ª FESTA DO QUEIXO DE ARZUA (ANO 2017)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINITRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS ANUNCIO DOG Nº 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ANUNCIO BOP Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 ANUNCIO APERTURA SOBRE B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016) ANUNCIO APERTURA SOBRE C (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/12/2016) Acuerdo clasificacion de ofertas adoptado pola Xunta …

SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA AO CONCELLO

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATACIÓN DA OBRA NOMEADO «HUMANIZACIÓN DA RÚA CIMA DO LUGAR (CN-547-ALBERGUE DE PEREGRINOS), INCLUIDA NO PLAN PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)2015

PROXECTO TECNICO CADRO DE CARACTERISTICAS ANUNCIO BOP Nº 205 DE DATA 28 DE OUTUBRO DE 2016 ANUNCIO APERTURA SOBRES B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016) Designación membros Comité de Expertos (publicado pax. web o día 15/12/2016) ANUNCIO APERTURA SOBRE C (publicado pax. web o día 30/12/2016) A Xunta de Goberno Local con data 20 …

MELLORA DA CAPA DE RODAXE NA PISTA DE PASTORIZA A PANTIÑOBRE

ADXUDICACION FORMALIZACION

PISTA DO VISO A TRASIGREXA E OTUROS (incluida no plan marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATACION DUN SEGURO ANUAL A TODO RISCO QUE CUBRA OS DANOS MATERIAIS E GARANTÍAS ADICIONAISDE TODOS OS BENS MOBLES E INMOBLES (CONTINENTE E CONTIDO)

ADXUDICACION FORMALIZACION

CONTRATACIÓN DUNHA POLIZA DE SEGURO DE RISCOS PATRIMONIAIS, PERSOAIS E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DO USO DE VEHÍCULOS DE MOTOR QUE INTEGRAN O PARQUE MÓBIL

ADXUDICACION FORMALIZACION

Contratación dun seguro anual de responsabilidade civil patrimonial

ADXUDICACION FORMALIZACION

SERVIZO DE FUNCIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RIO VELLO E AS BARROSAS) E FOSA SÉPTICA DE BOENTE

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS edar 2016 ANUNCIO BOP Nº 97 DE 24 DE MAIO DE 2016 ANUNCIO DOGA 99 de 26 de maio de 2016 Prazo de presentacion dende o día 27 de maio ao 10 de xuño (ambos inclusive) INFORMACIÓN DE INTERESE (publicado páx. web 1 de xuño de …

SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PREGO DE PRESCRICIÓNS TECNICAS ANUNCIO BOP Nº 97 DE 24 DE MAIO DE 2016 ANUNCIO DOGA 99 de 26 de maio de 2016 Prazo de presentacion ofertas dende o día 27 de maio ao 10 de xuño de 2016 (ambos inclusive) APERTURA SOBRE B SERVIZO DE LIMPEZA (publicado na páx. web o …

SERVIZO CELEBRACIÓN DA XX XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES

ADXUDICACION (Publicado pax. web o día 27 de abril 2016) FORMALIZACION(Publicado pax. web o día 27 de abril 2016)  

CONTRATACION DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TECNICAS anuncio anuncio doga de 31 de marzo de 2016   (publicado pax. web o día 31 marzo de 2016) anuncio bop de data 4 de abril 2016 (publicado pax. web o día 4 de abril  de 2016) consulta relativa a este proceso de licitacion (publicado pax. web o …

contratación de servizos para a producción integral dos espectáculos a celebrar na «41ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa» (ano 2016)

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS FQ 41ª PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 41ª FQ (1) anuncio produccion integral espectaculos festa queixo (galego) anuncio doga de data 3 de decembro de 2015 (data publicación páx. web 3/12/2015) anuncio BOP de data 4 de decembro de 2015 (data publicación pax. web 4/12/2015) Apertura sobre b) (data publicacion pax. web …

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A RENOVACIÓN DAS LUMINARIAS NA PARROQUIA DE SANTA MARÍA: LUGAR DE SEIXAS E OUTROS , incluida no PAI 2015

ADXUDICACION (Publicado pax. web con data 11/11/2015) Formalizacion (Publicado pax. web con data 11/11/2015)

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A RENOVACIÓN DAS LUMINARIAS NAS PARROQUIAS DE LEMA E RENDAL, LUGAR DE MAGULAN E OUTROS, incluida en el PAI 2015

ADXUDICACION (publicado pax. web  con data 11/11/2015) FORMALIZACION (publicado pax. web con data 11/11/2015)

Camiño do Viso a Casaldoeiro (Santa María) e outros

ADXUDICACION FORMALIZACIÓN

Reparación camiño de Salmonte por Baiobre (Branzá) e outros, incluida no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015

ADXUDICACION FORMALIZACIÓN

contratacion xestión do servizo público de axuda no fogar

prego clausulas administrativas prego de prescricions tecnicas Anuncio Anuncio DOGA de data 6 de agosto de 2015 (Data publicación na pax. web 10-08-2015) Anuncio publicado BOP con data 10 de agosto de 2015 (Data publicación na páx. web 10-08-2015)  CORRECCIÓN DE ERROS (Data publicación na páx. web 18-08-2015) Advertido erro material no prego de cláusulas administrativas particulares para …

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A SINALIZACIÓN DO NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUTRAS PARROQUIAS

prego clausulas administrativas e anexos Anuncio de licitación Anuncio DOGA publicado o día 3 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015) Anuncio BOP publicado con data 4 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B (publicado páx. web data 06/10/2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C  (publicado páx web data 23/10/2015) …

Ampliación da rede de abastecemento de auga aos núcleos de Dombodán, A Torrre, A Pedreira e Agra de Pares» (incluida POS 2015)

ADXUDICACIÓN FORMALIZACIÓN.

Realización dos servizos de celebración da XIX Xuntanza dos nosos maiores.

ADXUDICACIÓN FORMALIZACIÓN

Camiño Xibeiros a cruce igrexa (San Martiño) e outros, incluida no programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2014-2015

ADXUDICACIÓN (data publicación na web 08/04/2015). FORMALIZACIÓN (data publicación na web 08/04/2015)

Camiño de Pastoriza a pista de Preguntoño e camiño da Pena (Castañeda) e outro», incluida no POS 2014

ADXUDICACIÓN  (publicada na web con data 08/04/2015) FORMALIZACIÓN  (publicada na web con data 08/04/2015)

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO DO CONCELLO DE ARZUA

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS alumeado 2015 PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS alumeado 2015 anuncio alumeado http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150303/AnuncioL106-260215-0001_gl.pdf (publicado na paxina web 03/03/2015). http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/05/2015_0000002247.pdf (publicado na páxina web con data 05/03/2015) ANUNCIO de corrección de erros (publicado na páxina web con data 23/03/2015) ANUNCIO DE APERTURA sobre B_ alumeado (publicado na páxina web con data 26/03/2015) anuncio apertura sobres C (publicado na páxina …

Contratación de servizo de funcionamento, mantemento e conservación da estación depuradora de augas residuais (EDAR) de Arzúa, bombeos (Lema, río Vello e As Barrosas), e fosa séptica de Boente

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS edar2015    PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS edar 2015 Anuncio http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioL106-260215-0002_gl.pdf (publicado páxina web o4/03/2015). http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/03/06/2015_0000002330.pdf (publicado páxina web 06/03/2015)  CONSULTA RELATIVA A ESTE PROCESO DE LICITACIÓN (publicado páxina web 18/03/2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B) (publicado páxina web 17/o4/2015) NOVA DATA DE APERTURA SOBRES B (publicado páxina web 30/04/2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C) (publicado páxina web 14/05/2015) …

Camiño en Castro (Preguntoño) e outros (obra incluida POS 2014)

 anuncio formalizacion e adxudicación camiño en castro _preguntoño_ e outros

Rehabilitación da rúa Padre Pardo (Arzúa) e outras

ADXUDICACIÓN  ( Data de publicación no perfil 23/12/2014) FORMALIZACIÓN ( Data de publicación no perfil 23/12/2014)

Reparación de pavimento das rúas Fonte Fraga e San Salvador, obra incluida no Plan DTC 93

ADXUDICACIÓN (Data de publicación no perfil 23/12/2014) FORMALIZACIÓN  (Data de publicación no perfil 23/12/2014)

Reparación da rede de abastecemento en Outeiro e outro, obra incluida no Plan DTC 93

ADXUDICACIÓN (Data publicación no perfil 23/12/2014) FORMALIZACIÓN (Data publicación no perfil 23/12/2014)

Reparación camiño Outeiro-Bosende (Santa María), obra incluida no Plan DTC 93

ADXUDICACIÓN FORMALIZACIÓN  (Data de publicación no perfil 23/12/2014)

Reparación de camiño en A Riba- Abruñedo (Villadavil), obra incluida no Plan DTC 93

ADXUDICACIÓN (Data de publicación no perfil 17/12/2014) FORMALIZACIÓN (Data de publicación no perfil 23/12/2014)

Realización de camiño de San Miguel-Maroxo-Pastoriza e outro, incluida no DTC 93

ADXUDICACIÓN  (Data de publicación no perfil: 17/12/2014) FORMALIZACIÓN( Data de publicación no perfil: 23/12/2014)

Reparación de pavimento en estrada Vella Boente-Castañeda, obra incluida no plan DTC 93.

ADXUDICACIÓN  (Data publicación no perfil 17/12/2014) FORMALIZACIÓN (Data publicación no perfil 23/12/2014)

CONTRATACIÓN DE SERVIZOS PARA A PRODUCCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS A CELEBRAR NA 40ª FESTA DO QUEIXO DO CONCELLO DE ARZUA (ANO 2015)

PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 40ª FQ PREGO TÉCNICAS 40ª FQ anuncio licitacion produccion espectáculos 40ª festa queixo _galego_ http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141204/AnuncioL106-011214-0001_gl.pdf (publicado no perfil con data 04/12/2014). http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/12/09/2014_0000013093.pdf (publicado no perfil con data 09/12/2014) anuncio apertura Sobre B (publicado no perfil con data 05/01/2015) ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C) (publicado no perfil con data 09/01/2015) adxudicacion (publicado no perfil con data 03/02/2015) Formalizacion (publicado …

CAMIÑO DE SALMONTE POR BAIOBRE (BRANZÁ), incluida no POS 2014

ADXUDICACIÓN Formalizacion (Data de publicación no perfil 6/11/2014)

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS Anuncio de licitación http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/10/16/2014_0000010822.pdf (publicado na paxina web con data 16/10/2014) http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141028/AnuncioL106-091014-0002_gl.pdf (Publicado na paxina web con data 28/10/2014) ANUNCIO apertura sobre B (publicado  na páxina web con data 24/11/2014) Adxudicación (publicado na páxina web con data 24/01/2015) Formalización (publicado na páxina web con data 03/02/2015)

Cuneta revestida en Rendal e Camiño de Guldrís (Rendal)

ADXUDICACIÓN  (data publicación no perfil 26/09/2014) FORMALIZACION (data publicación no perfil 26/09/2014)

Acceso a Pastoriza a Vella dende o camiño de Pantiñobre e outros

ADXUDICACION FORMALIZACIO N (Data publicación no perfil:29/09/2014)

Servizo de asistencia xurídica ao Concello

ADXUDICACION   (Data de publicación no perfil:18 de agosto de 2014) FORMALIZACION (Data de publicación no perfil: 18 de agosto de 2014)

CONTRATACIONSERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS LIMPEZA 2014 Anuncio de procedemento abierto limpeza 2014 http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/05/21/2014_0000005480.pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140603/AnuncioL106-130514-0004_gl.html ANUNCIO.-A apertura do sobre A ) nomeado «Documentación xeral» terá lugar o día 25 de xuño de 2014 ás 10.00 h. no Salón de Plenos da Casa do Concello. (Data de publicación no perfil: 19 de xuño de …

SERVIZO DE FUNCIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA E RÍO VELLO) E FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EDAR PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS EDAR Anuncio http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/04/11/2014_0000004032 .pdf http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140411/AnuncioL106-070414-0 001_gl.html RECTIFICACIÓN DE ERRO NO PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS  (Data de publicación 16/abril/2014). INFORMACIÓN DE INTERES: (Data de publicación 16/abril/2014) -Consumo eléctrico EDAR -Consumo eléctrico bombeos -Consumo de auga EDAR -Informe Idom EDAR I -Informe Idom EDAR II -Autorización punto …

CAMIÑO A SEIXAS-ESTRADA DA MOTA (SANTA MARÍA) E OUTROS

ADXUDICACIÓN  (Data publicación:19/03/2014) FORMALIZACIÓN (Data publicación: 31/03/2014)

Contratación da produción integral dos espectáculos a celebrar na 39ª festa do Queixo

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINIST.39ª festa do queixo PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 39ª festa do queixo Anuncio de licitación por procedemento negociado con publicidade 39 festa do queixo anuncio adxudicacion. producion especta. festa queixo (data publicaciòn: 28-1/2014)  anuncio formalizacion producion de especta.festa queixo (data publicación: 30/1/2014)

Contratación do servizo de mantemento de ascensores, por procedemento negociado sen publicidade.

PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ASCENSORES prego de prescricións técnicas ascensores ANUNCIO corrección de erros A  apertura do sobre B terá lugar o día 9 de decembro (luns) as 13.00 h, no salón de sesións da casa do Concello.(Data publicación: 5 de decembro de 2013). ADXUDICACIÓN (Data publicación: 19/02/2014) ANUNCIO FORMALIZACION (Data publicación:28/02/2014)

Reposición de pavimento no contorno do mercado de Arzúa

anuncio formalizacion e adxudicación resposición de pavimento no contorno mercado

Camiño de Quintás a Outeiro (Burres)

anuncio formalizacion e adxudicación camiño de Quintás a Outerio

Camiño a Pena-Igrexa (San Martiño)

anuncio formalizacion e adxudicación camiño a Pena-Igrexa _San Martiño_

Camiño de Torneiros (A Mella) e outro

anuncio formalizacion e adxudicación camiño de Torneiros e outros

CONTRATO DE SERVIZO DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO INTEGRAL DE XARDINS, ZONAS VERDES E OUTRAS ZONAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO CONCELLO (CONTRATO RESERVADO D.A. 5º do TRLCSP)

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS ZONAS VERDES Corrección erro prego clausulas administrativas PREGO PRESCRICIÓNS TÉCNICAS ZONAS VERDES REVISADO Anexo II Inventario das áreas Anuncio de licitación de procedemento aberto zonas verdes (Anuncio licitación publicado en el BOP nº 155 de data 16 de agosto de 2013) Corrección erro anuncio de licitación (Anuncio corrección erro anuncio de …

MELLORA HIDRAULICA DA REDE DE ABASTECEMENTO DE ARZUA (PLAN DTC 94)

ADXUDICACION

COLOCACION DUNHA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA NA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS (EDAR)

Adxudicación FORMALIZACION (publicada o día  10/05/2013)  

COLOCACIÓN DUNHA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA NA CASA DO CONCELLO

Adxudicación FORMALIZACION (publicada o día 10/05/2013)

CONTRATACION DO SERVIZO PARA A CELEBRACIÓN DA XVII XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES

adxudicacion e formalizacion do contrato

SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO URBANÍSTICO AO CONCELLO

Adxudicación e formalización

SUBSTITUCION DE LÁMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO POR LÁMPADAS DE HALÓXENUROS METÁLICOS CON QUEIMADOR CERÁMICO DE MAIOR EFICIENCIA E MENOR CONSUMO

Adxudicacion e formalización do contrato

Camiño do Pedral

anuncio adxudicación ANUNCIO FORMALIZACION (Publicado 26/03/2013)

Reparación de saneamento e abastecemento en Teiraboa

ANUNCIO DE ADXUDICACION (publicado o 13/03/2013) ANUNCIO FORMALIZACION  (publicado o 26/03/2013)

Reparación de camiño de San Salvador a estrada da Ponte Carreira e outro

ANUNCIO ADXUDICACION (publicado o día 13/03/2013) ANUNCIO FORMALIZACIÓN (publicado o día 26/03/2013)

SANEAMENTO EN BOENTE

ADXUDICACION E FORMALIZACION

ACONDICIONAMENTO CAMIÑO EN RIO VELLO E OUTRO

ADXUDICACION E FORMALIZACION

CAMIÑO EN RÍO (CASTAÑEDA) E OUTROS

ADXUDICACION E FORMALIZACION

Pavimentacion contorno da igrexa de Burres e outros (POS)2012

anuncio adxudicacion e formalizacion obra «Pavimentación contorno da igrexa de Burres e outros»

CONTRATACION SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA

anuncio de adxudicacion asistencia xurídica ANUNCIO FORMALIZACION CONTRATO

ADXUDICACION DO SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUNHA ILLA DE CONTEDORES SOTERRADOS

ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN ANUNCIO DE FORMALIZACION CONTRATO Data públicación, 01/08/2012

PUBLICACION DA ADXUDICACION CONTRATACIÓN DA «XVI XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES»

Adxudicación da XVI Xuntanza dos nosos maiores PUBLICACION DA ADXUDICACIÓN DEFINITIVA FESTA DOS MAIORES  ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO XVI XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES

CONTRATACIÓN DOS SEGUROS QUE CUBRAN OS RISCOS DOS INMOBLES, EQUIPAMENTO E MOBILIARIO MUNICIPAL

adxu.e formalizacion seguros riscos danos materiais

CONTRATACION DOS SEGUROS QUE CUBRAN OS RISCOS DOS VEHÍCULOS MUNICIPAIS

adxu.e formalizacion seguros

Contratación dos seguros de responsabilidade civil e de accidentes do persoal funcionario e laboral, así como dos membros da Corporación Municipal

adxu.e formalizacion seguros responsabilidade civil patrimonial

ANUNCIO POR PROCEDEMENTO ABERTO, PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

Anuncio de contratacion servizo limpeza edificios municipais   PREGO PRESCRICIONS TÉCNICAS PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS  ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 72 DE DATA 17 DE ABRIL DE 2012 ANUNCIO PUBLICADO NO DOGA Nª 81 DE DATA 27 DE ABRIL DE 2012 ANUNCIO DE APERTURA SOBRES B Data publicación: 25 de maio de 2012 ANUNCIO DE APERTURA …

Subministro de tres fotocopiadoras dixitais en branco e negro, unha fotocopiadora en cor e trece impresoras en branco e negro

anuncio adxudicación  do contrato anuncio de adxudicacion e formalizacion do contrato

ALUMEADO PÚBLICO

ANUNCIOS DE APERTURA: ANUNCIO APERTURA SOBRE C ALUMEADO PÚBLICO ANUNCIO DA ADXUDICACIÓN Data publicación:16 de maio de 2012 ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO Data publicación: 24 de maio de 2012

CONTRATACIÓN DA XESTIÓN NESTE CONCELLO DO SERVIZO PÚBLICO DE AXUDA NO FOGAR

 Anuncio de procedemento aberto, para a adxudicación con multiplicidade de criterios de valoración e tramitación ordinaria, do contrato de xestión do servizo público de axuda no fogar do Concello de Arzúa. ANUNCIO DE PROCEDEMENTO ABERTO XESTIÓN AXUDA NO FOGAR PREGO ADMINISTRATIVAS SAF ARZÚA PREGO TÉCNICAS SAF ARZÚA ANUNCIO BOP Nº59 DE 26 DE MARZO DE …

Comments are closed.