Arzúa o destino verde de Galicia

Deseño, producción, montaxe e realización da VI Feira Ecolóxica e Festival das Artes pola diversidade

4 septiembre, 2011

Xunta de Goberno Local – Servizos

Data de publicación en web: 22/07/2009

Estado do procedemento: Adxudicacións definitivas

Tipo de contrato: procedemento negociado

Prezo licitación: 75.000 euros, IVE incluido

Prazo execución: 17 e 18 de outubro

Prazo de presentación de documentación: Do 00/00/0000 ao 00/00/0000

Garantías e gastos aplicables: 5% prezo de adxudicación, IVE incluido

Clasificación e requisitos do contratista: Non se esixe

Informe de adxudicación:

A  Xunta de Goberno local na súa sesión de data 18.09.09, acordou a ADXUDICACION DEFINITIVA  do servizo de deseño, montaxe e realización da «VI Feira ecolóxica e festival das artes pola diversidade»., polo prezo de 75.000 euros(IVE incluido ), tal como consta no acordo de adxudicación provisional adoptado na Xunta de Goberno Local de data 21 de agosto de 2009

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 10 días a contar dende o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 01.10.2009

Documentos relaciondos
– cadro de características (pdf, 14,77 kb)
– prego de cláusulas administrativas particulares (doc, 109 kb)

Last modified: 22 diciembre, 2018

Comments are closed.