Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Servizos

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS
ANUNCIO BOP Nº 244 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
ANUNCIO DOG Nº 246 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
Anuncio apertura sobre B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2017)
anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día  27 de abril de 2017)
FORMALIZACION (publicado pax. web o día 25 …

0 comentarios

PRODUCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS QUE SE VAN CELEBRAR NA 42ª FESTA DO QUEIXO DE ARZUA (ANO 2017)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINITRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
ANUNCIO DOG Nº 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO BOP Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO APERTURA SOBRE B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)
ANUNCIO APERTURA SOBRE C (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/12/2016)
Acuerdo clasificacion de ofertas adoptado pola Xunta de Goberno Local de data …

0 comentarios

SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA AO CONCELLO

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATACION DUN SEGURO ANUAL A TODO RISCO QUE CUBRA OS DANOS MATERIAIS E GARANTÍAS ADICIONAISDE TODOS OS BENS MOBLES E INMOBLES (CONTINENTE E CONTIDO)

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATACIÓN DUNHA POLIZA DE SEGURO DE RISCOS PATRIMONIAIS, PERSOAIS E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DERIVADA DO USO DE VEHÍCULOS DE MOTOR QUE INTEGRAN O PARQUE MÓBIL

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

Contratación dun seguro anual de responsabilidade civil patrimonial

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

SERVIZO DE FUNCIONAMENTO, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RIO VELLO E AS BARROSAS) E FOSA SÉPTICA DE BOENTE

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS edar 2016
ANUNCIO BOP Nº 97 DE 24 DE MAIO DE 2016
ANUNCIO DOGA 99 de 26 de maio de 2016
Prazo de presentacion dende o día 27 de maio ao 10 de xuño (ambos inclusive)
INFORMACIÓN DE INTERESE (publicado páx. web 1 de xuño de 2016):
Autorización-punto-vertido-fosa-Boente1
Consumo-eléctrico-EDAR-de-Lema-planta-2013
Listado-consumo-eléctrico-Bombeos
informe EDAR (marzo 2016)
informe resumo …

0 comentarios

SERVIZO DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PREGO DE PRESCRICIÓNS TECNICAS
ANUNCIO BOP Nº 97 DE 24 DE MAIO DE 2016
ANUNCIO DOGA 99 de 26 de maio de 2016
Prazo de presentacion ofertas dende o día 27 de maio ao 10 de xuño de 2016 (ambos inclusive)
APERTURA SOBRE B SERVIZO DE LIMPEZA (publicado na páx. web o 8 de xullo de 2016).
apertura …

0 comentarios

SERVIZO CELEBRACIÓN DA XX XUNTANZA DOS NOSOS MAIORES

ADXUDICACION (Publicado pax. web o día 27 de abril 2016)
FORMALIZACION(Publicado pax. web o día 27 de abril 2016)
 

0 comentarios

CONTRATACION DO SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPAIS

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PREGO DE PRESCRIPCIÓNS TECNICAS
anuncio
anuncio doga de 31 de marzo de 2016   (publicado pax. web o día 31 marzo de 2016)
anuncio bop de data 4 de abril 2016 (publicado pax. web o día 4 de abril  de 2016)
consulta relativa a este proceso de licitacion (publicado pax. web o día 13 de …

0 comentarios

Comments are closed.