Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións rematadas – Obras

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.
Os licitadores que recibiron a invitación para …

0 comentarios

Camiño de Villantime a Vilasuso, incluida no Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalización

0 comentarios

Pavimentación en Salmonte, incluida no Plan Provincial de Cooperación as Obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

Camiño de Branzá-Follenza-Remesil, incluida Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal POS 2016.

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

CONTRATACIÓN DA OBRA NOMEADO “HUMANIZACIÓN DA RÚA CIMA DO LUGAR (CN-547-ALBERGUE DE PEREGRINOS), INCLUIDA NO PLAN PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)2015

PROXECTO TECNICO
CADRO DE CARACTERISTICAS
ANUNCIO BOP Nº 205 DE DATA 28 DE OUTUBRO DE 2016
ANUNCIO APERTURA SOBRES B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)
Designación membros Comité de Expertos (publicado pax. web o día 15/12/2016)
ANUNCIO APERTURA SOBRE C (publicado pax. web o día 30/12/2016)
A Xunta de Goberno Local con data 20 de febreiro de 2017 ao tratar …

0 comentarios

MELLORA DA CAPA DE RODAXE NA PISTA DE PASTORIZA A PANTIÑOBRE

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

PISTA DO VISO A TRASIGREXA E OTUROS (incluida no plan marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

Camiño do Viso a Casaldoeiro (Santa María) e outros

ADXUDICACION
FORMALIZACIÓN

0 comentarios

Reparación camiño de Salmonte por Baiobre (Branzá) e outros, incluida no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2015

ADXUDICACION
FORMALIZACIÓN

0 comentarios

CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRO E OBRA, PARA A SINALIZACIÓN DO NÚCLEO URBANO DE ARZÚA E OUTRAS PARROQUIAS

prego clausulas administrativas e anexos
Anuncio de licitación
Anuncio DOGA publicado o día 3 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
Anuncio BOP publicado con data 4 de agosto de 2015 (publicado páx. web data 10-08-2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE B (publicado páx. web data 06/10/2015)
ANUNCIO DE APERTURA SOBRE C  (publicado páx web data 23/10/2015)
ADXUDICACION (publicado páx. web data …

0 comentarios

Comments are closed.