Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Rematadas

Rehabilitación de local social no lugar de Lema de abaixo

A Xunta de Goberno Local con data 14 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.
Os licitadores que recibiron a invitación para …

0 comentarios

SUBMINISTRO E OBRA NOMEADO “RENOVACION DO ALUMEADO PUBLICO NA PARROQUIA DE CASTEÑADA, VARIOS LUGARES, INCLUIDO NO PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016

Acordada esta contratación en Xunta de Goberno Local de data 26 de xaneiro de 2017.
PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
SPMA 2016-Renovación alumeado parroquia A Castañeda, varios lugares (Prego de prescricións)(1).pdf
O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende 0 día 26 de abril ao 3 de maio …

0 comentarios

Camiño de Villantime a Vilasuso, incluida no Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalización

0 comentarios

Pavimentación en Salmonte, incluida no Plan Provincial de Cooperación as Obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

Camiño de Branzá-Follenza-Remesil, incluida Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal POS 2016.

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

Contratación da “Sinalización vertical nas parroquias de Burres e Pantiñobre (POS) 2016”,

Aprobada por acordo da Xunta de Goberno de data 26 de xaneiro de 2017.
PROXECTO TÉCNICO
Prego de cláusulas administrativas
O prazo de presentación de proposicións será de oito días naturais desde o seguinte ao da publicación deste anuncio (dende o día 11 de febreiro ao 18 de febreiro de 2017).
ADXUDICACION (publicada pax. web con data 25 de …

0 comentarios

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS
ANUNCIO BOP Nº 244 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
ANUNCIO DOG Nº 246 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
Anuncio apertura sobre B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2017)
anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día  27 de abril de 2017)
FORMALIZACION (publicado pax. web o día 25 …

0 comentarios

PRODUCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS QUE SE VAN CELEBRAR NA 42ª FESTA DO QUEIXO DE ARZUA (ANO 2017)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINITRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
ANUNCIO DOG Nº 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO BOP Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO APERTURA SOBRE B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)
ANUNCIO APERTURA SOBRE C (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/12/2016)
Acuerdo clasificacion de ofertas adoptado pola Xunta de Goberno Local de data …

0 comentarios

SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA AO CONCELLO

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

Comments are closed.