Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións Rematadas

Camiño de Villantime a Vilasuso, incluida no Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalización

0 comentarios

Pavimentación en Salmonte, incluida no Plan Provincial de Cooperación as Obras e servizos de competencia municipal POS 2016

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

Camiño de Branzá-Follenza-Remesil, incluida Plan provincial de cooperación as obras e servizos de competencia municipal POS 2016.

Adxudicacion
Formalizacion

0 comentarios

CONTRATACION DO SERVIZO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

PREGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS
ANUNCIO BOP Nº 244 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
ANUNCIO DOG Nº 246 DE 27 DE DECEMBRO DE 2016
Anuncio apertura sobre B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 24 DE XANEIRO DE 2017)
anuncio adxudicacion (publicado pax. web o día  27 de abril de 2017)
 

0 comentarios

PRODUCIÓN INTEGRAL DOS ESPECTÁCULOS QUE SE VAN CELEBRAR NA 42ª FESTA DO QUEIXO DE ARZUA (ANO 2017)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINITRATIVAS
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS
ANUNCIO DOG Nº 214 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO BOP Nº 213 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016
ANUNCIO APERTURA SOBRE B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)
ANUNCIO APERTURA SOBRE C (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/12/2016)
Acuerdo clasificacion de ofertas adoptado pola Xunta de Goberno Local de data …

0 comentarios

SERVIZO DE ASISTENCIA XURÍDICA AO CONCELLO

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATO PARA ADQUISICIÓN, EN RÉXIME DE RENTING, DE TRES FOTOCOPIADORASDIXITAIS EN BRANCO E NEGRO, UNHA MULTIFUNCIÓN MONOCROMO, UNHA FOTOCOPIADORA EN COR E TRECE IMPRESORAS EN BRANCO E NEGRO.

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

CONTRATACIÓN DA OBRA NOMEADO “HUMANIZACIÓN DA RÚA CIMA DO LUGAR (CN-547-ALBERGUE DE PEREGRINOS), INCLUIDA NO PLAN PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL (PAS)2015

PROXECTO TECNICO
CADRO DE CARACTERISTICAS
ANUNCIO BOP Nº 205 DE DATA 28 DE OUTUBRO DE 2016
ANUNCIO APERTURA SOBRES B) (PUBLICADO PAX. WEB O DÍA 30/11/2016)
Designación membros Comité de Expertos (publicado pax. web o día 15/12/2016)
ANUNCIO APERTURA SOBRE C (publicado pax. web o día 30/12/2016)
A Xunta de Goberno Local con data 20 de febreiro de 2017 ao tratar …

0 comentarios

MELLORA DA CAPA DE RODAXE NA PISTA DE PASTORIZA A PANTIÑOBRE

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

PISTA DO VISO A TRASIGREXA E OTUROS (incluida no plan marco: Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016

ADXUDICACION
FORMALIZACION

0 comentarios

Comments are closed.