Arzúa o destino verde de Galicia

En Resolución – Servizos

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, achegando a documentación e requisitos esixidos na cláusula 12
Os licitadores que recibiron a invitación para participar …

0 comentarios

Comments are closed.