Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións en trámite de Resolución

Contratación de servizos para a produción integral dos espectáculos a celebrar na “43ª Festa do Queixo do Concello de Arzúa” (Ano 2018)

PREGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 2017
PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS 2017
ANUNCIO DOG Nº 226 DE DATA 28 DE NOVEMBRO DE 2017
Anuncio BOP num 226 de 28 de novembro de 2017
anuncio apertura sobre B (publicado pax. web o día 19 de decembro de 2017)
Anuncio apertura sobre C (publicado pax. web o día 4 de xaneiro de 2018)

0 comentarios

SERVICIO DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE ARZUA, BOMBEOS (LEMA, RÍO VELLO Y AS BARROSAS) Y FOSA SÉPTICA DE BOENTE.

Pliego de cláusulas administrativas particulares
Pliego de prescripciones técnicas
Plazo de presentación de proposicións: desde el día 22 de septiembre (que es el día seguinte a la fecha de envio del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea) hasta el 31 de octubre.
Anuncio BOP nº 191 de data 6 de outubro de 2017
Anuncio BOE nº …

0 comentarios

Contratación subministro dunha desbrozadora de brazo lateral

A Xunta de Goberno Local con data 5 de xullo de 2017 acordou proceder  a dita contratación, empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, acompañada da  documentación e requisitos esixidos na cláusula 11.4
Os licitadores que recibiron a invitación para …

0 comentarios

Comments are closed.