Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións en trámite de Resolución

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas
Prego prescricións técnicas
Anuncio de licitación
Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018
Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018
Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1)
Anuncio apertura sobre B (publicado pax web. 8 de xuño de 2018)
decreto nomeamento comite de …

0 comentarios

CONTRATACION DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS ASCENSORES DO CONCELLO DE ARZUA

A Xunta de Goberno Local con data 2 de febreiro de 2018 acordou proceder a dita contratación,empregando para iso o sistema de procedemento negociado sen publicidade.
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no rexistro xeral do Concello, achegando a documentación e requisitos esixidos na cláusula 12
Os licitadores que recibiron a invitación para participar …

0 comentarios

Comments are closed.