Arzúa o destino verde de Galicia

Contratacións en trámite de Presentación de Ofertas

Contratación de concesión do servizo de explotación das instalacións deportivas de piscina, cuberta e descuberta

Anuncio
Priego de cláusulas administrativas particulares
Prego de prescricións técnicas
Anuncio BOP de data 7 de marzo de 2018
Anuncio Doga nº 48 de data 8 de marzo de 2018
QO viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
QO anexo viabilidad Arzua 19.54.34 (publicado o día 13 de marzo de 2018)
Visita as instalacións: Comunícase as empresas interesadas en realizar unha visita as instalacións da piscina obxecto deste contrato, que o concello ten programada …

0 comentarios

Contratación por procedemento aberto das obras de demolición do sexto andar e último no edificio nº 2 da rúa de Lugo (Arzúa), e posterior construción da cuberta do mesmo, incluindo a previa confección dos proxectos técnicos

Prego de cláusulas administrativas
Prego prescricións técnicas
Anuncio de licitación
Anuncio Bop nº bop 44 de data 5 de marzo de 2018
Anuncio Boga num. 45 de data 5 de marzo de 2018
Demolición do 6º Andar no edificio nº 2 da Rúa de Lugo (Anteproxecto) (1)
 
 

0 comentarios

Comments are closed.